Recruit Potentials klassrumskurs är en uppsättning material för öppen användning inom utbildning som designats för privat och offentlig sektor, såväl som för stödorganisationer och utbildare (inklusive vuxenutbildning). Materialen har utvecklats för att uppmuntra och underlätta en förändring av anställningsstrategier. Förändringen kan resultera i mer inkluderande rekryteringsmetoder, där personer som saknar vissa traditionella eller formella kvalifikationer för en tjänst ändå kan anställas. Kursens mål är att människor ska rekryteras baserat på sin potential, och sedan utbildas/tränas av arbetsgivaren för att nå de kunskaper som krävs för jobbet.

Materialet är framtaget av exporter som är passionerade gällande inklusion, och med mycket god kunskap om inkluderande rekrytering.

Kursen ska stärka arbetsgivarens roll i att stärka en inkluderande arbetsmarknad genom att:

  • Öka kompetens och kunskapen hos anställda och ledning, som utvecklar och inför policys för HR (Human Resources)
  • Stödja utvecklingen av attityder och kompetens hos de anställda som skriver arbetsbeskrivningar, så att de inte omedvetet diskriminerar eller skapar barriärer
  • Identifiera och utbyta goda erfarenheter som belyser ”Arbetsgivare som utbildare”, för att stötta befintliga anställda och de som söker jobb med olika eller okonventionella kunskaper/erfarenheter, så att bättre anpassning till arbetsmarknaden sker

Vårt långsiktiga mål är att sänka barriärerna för utsatta målgrupper med låg formell kompetens, med kvalifikationer som inte passar in i fördefinierade önskemål eller de som på andra sätt kan bli diskriminerade på grund av kön, ras, ålder eller funktionsvariation. Kursen ska med andra ors stödja en förändring, där rekrytering baseras mer på en persons potential, än formell utbildning.

Materialen för klassrumskursen är framtagen för olika typer av användning. Kursen kan ges komplett i sin helhet, eller så kan delar av den användas för att komplettera andra kurser eller insatser. Allt material erbjuds öppet (fritt att använda) och varje sektion av kursen innehåller också olika tilläggsmaterial online, som fallstudier och aktiviteter kopplade till ämnet.

Eftersom en del deltagare kan vilja gå igenom innehållet (eller delar av det) individuellt, så finns alla moduler och allt material tillgängligt online.

Utbildare, lärare och handledare kan också använda kursen fritt. Information om hur vi föreslår att materialen kan användas, finns i början av lärarhandledningen för varje modul.

Kursen kan användas både i ett klassrum och som en självständig distansutbildning.

Kurskomponenter

Kursplanen för Recruit Potentials kurs är indelad i 6 olika delar, kallade moduler. Varje modul fokuserar på olika aspekter av inkluderande rekrytering, hur den kan tillämpas och dess fördelar.

Modul 1 Introduktion till inkludering

Modul 2 Strategier för att förändra tankesätt

Modul 3 Organisera arbetet för inkludering

Modul 4 Lyckad introduktion och utveckling

Modul 5 Mentorskap som hjälpmedel

Modul 6 Hälsosam arbetsplats

Varje modul har olika utbildningsmaterial, vilket inkluderar:

  1. En presentation I Power Point/PDF – för användning tillsammans med lärarhandledningen, som en föreslagen kurs, vilket inkluderar material och aktiviteter. Om detta är första gången du håller utbildningen, så är det en bra start.
  2. Lärarhandledning – för att hjälpa lärare, utbildare eller den som håller utbildningen att ge bästa möjliga kvalitet på kursen.
  3. Extramaterial – för att förstärka utbildningen och ge extra läsning för de som önskar gå djupare in i det som lärs ut i varje modul.
  4. Arbetsbok – varje modul har en arbetsbok för deltagaren som kompletterar presentationen och övrigt material.
  5. Frågor – I modulerna finns frågor för att testa om deltagaren har förstått.

Kursen (PowerPoint/PDF, arbetsbok och lärarhandledning) kan laddas ned som en zip-fil.

Du behöver inte använda materialet i en speciell ordning. Om du vill koncentrera dig på ett specifikt ämne så kan du hoppa direkt till den punkten – även om vi rekommenderar att hela kursen används för att nå bästa förståelse.

Ladda ned klassrumskursen

Klicka på länken nedan för att ladda ned klassrumskurse. Högerklicka på den nedladdade filen och välj ”un-zip” eller ”extrahera” beroende på vilket system du har. Detta skapar en mapp på din dator med alla nödvändiga filer.